Ижкар-9 °C
27 -тӥ толшор 2020 Вордӥськон
16+

Удмуртиын Вормон нуналэз данъяло

2017-тӥ арын элькун «Герд лыдӟонъёс» Пичи Пургаын ортчизы

Удмурт юрт элькунлэн шоркараз 2020-тӥ арозь усьтӥськыны кулэ

Удмурт Элькунлэн дауръем юбилеез 2020-тӥ арын луоз

«Лудорвай», «Тол Бабайлэн резиденциез», «Кам ярдур» но элькунысь туризмъя мукет интыос.

27-тӥ шуркынмонэ 2001-тӥ арын удмурт кыл Удмурт Элькунлэн кун кылэз луиз

Удмурт кырӟанъя арлы быдэ радъяськись улосвылкуспо вожвылъяськон

Кызьы мынэ тодмо конструкторлэсь юбилейзэ 2019-тӥ арын пусъёнлы дасяськон

Наверх
Вниз