Ижкар+22 °C
17 пӧсьтолэзь 2019 Вирнунал
16+

Удмурт Элькунлэн дауръем юбилеез 2020-тӥ арын луоз

Удмурт юрт элькунлэн шоркараз 2020-тӥ арозь усьтӥськыны кулэ

«Лудорвай», «Тол Бабайлэн резиденциез», «Кам ярдур» но элькунысь туризмъя мукет интыос.

9-тӥ шуркынмонэ 16 час 40 минутэ Ижкарысь Удмуртской урамын 9 этажъем коркалэн подъездэз куашказ

Кызьы мынэ тодмо конструкторлэсь юбилейзэ 2019-тӥ арын пусъёнлы дасяськон

Кам шур вамен выжез быдэсак усьтыны кулэ 2017-тӥ арын 17-тӥ пӧсьтолэзе

Удмуртиын Вормон нуналэз данъяло

2017-тӥ арын элькун «Герд лыдӟонъёс» Пичи Пургаын ортчизы

Наверх
Вниз